Transport

Transport to jedna z najważniejszych dziedzin, którą zajmuje się samorząd, gdyż potrzeby transportowe są priorytetowe dla mieszkańców i mieszkanek. Miasto – realizując politykę transportową – ma ogromny wpływ na to w jaki sposób poruszają się jego mieszkańcy. W tej chwili, niestety, Kielce patrzą na transport jedynie z punktu widzenia kierowcy samochodu osobowego, a jak pokazują przykłady z całego świata, gdzie w latach 70. podobnie myślano – jest to droga donikąd. Sprawdzonym sposobem naprawy tej sytuacji jest natomiast postawienie na zrównoważony transport i właśnie taką politykę będziemy prowadzić.

Piesi

Ruch pieszy jest w mieście najbardziej niedoceniany, mimo że przecież każdy jest pieszym. Podczas projektowania inwestycji drogowych w Kielcach nie uwzględnia się interesu pieszych. Projektowane chodniki są wąskie, piesi są zmuszani do wielokrotnego wciskania przycisków na przejściach oraz do pokonywania skrzyżowań w kilku fazach sygnalizacji świetlnej, co niejednokrotnie powoduje, że przechodzą oni na czerwonym świetle. W wielu miejscach brakuje obniżonych krawężników, potrzebnych osobom na wózkach inwalidzkich, rodzicom z dziećmi w wózkach i osobom starszym.

Aby infrastruktura piesza, która powstaje, była przyjazna pieszym, uchwalimy standardy infrastruktury pieszej, które zostaną narzucone projektantom. Skończymy wreszcie z kostką betonową i zastąpimy ją sprawdzonymi płytami lub asfaltem. Przeniesiemy parkowanie z chodników na jezdnie. Przebudujemy lub przeprogramujemy wszystkie sygnalizacje świetlne tak, by piesi mogli przejść skrzyżowanie w czasie jednego cyklu. Każdą inwestycję będziemy konsultować z mieszkańcami i mieszkankami, zwłaszcza z osobami z niepełnosprawnościami.

Na wszystkich ulicach nietranzytowych uspokoimy ruch. Wprowadzimy strefy tempo 30, niektóre ulice zamienimy w woonerfy. Zgodnie z decyzją środowiskową całkowicie usuniemy parkowanie z płyty Rynku oraz zamkniemy go dla ruchu samochodowego. Przywrócimy zlikwidowane w ostatnich latach przejścia dla pieszych oraz przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa dla każdego istniejącego. Zrezygnujemy z budowy niewygodnych i drogich przejść podziemnych i nadziemnych. Przestaniemy budować infrastrukturę rowerową kosztem pieszej.

Komunikacja miejska

Na tle innych miast wojewódzkich kielecka komunikacja miejska wygląda fatalnie. Mimo ogromnych środków finansowych, jakimi dysponowało miasto nie zrobiono nic, by to zmienić. Wyświetlacze, nowe autobusy i wiaty przystankowe, które stoją w dotychczasowych i nieoptymalnych lokalizacjach, w żaden sposób nie poprawiły oferty komunikacji miejskiej. Według ostatnich badań ruchu z komunikacji miejskiej w Kielcach korzystają tylko ci, którzy nie mają wyboru – nie jest ona w żaden sposób konkurencyjna wobec transportu indywidualnego.

Aby to zmienić chcemy przede wszystkim przeprowadzić remarszrutyzację linii autobusowych, która będzie poprzedzona badaniami potrzeb transportowych mieszkańców i mieszkanek oraz szerokimi konsultacjami społecznymi. Po remarszrutyzacji wszystkie linie będą jeździć w taktach z wysoką częstotliwością a rozkłady jazdy będą zintegrowane z odjazdami pociągów. Równocześnie będziemy przebudowywać punkty przesiadkowe, by przesiadanie się nie wymagało od pasażerów biegania po kilkaset metrów. W newralgicznych miejscach, gdzie autobusy tracą czas, będziemy wydzielać buspasy. Przy buspasach zlikwidujemy zatoki autobusowe. Będziemy się starać ujednolicić nazewnictwo przystanków, zwłaszcza na węzłach przesiadkowych w konsultacjach z mieszkańcami i mieszkankami. Zamiast osobnego biletu godzinnego oraz jednorazowego wprowadzimy bilet hybrydowy.

Dokładnie przeanalizujemy budowę linii tramwajowej i rozpoczniemy przygotowywanie dokumentacji pod jej budowę.

Umożliwimy wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej do transportu wewnątrzmiejskiego i podmiejskiego. Zapewnimy integrację tego transportu z istniejącą komunikacją zbiorową.

Rowerzyści

Istniejąca w Kielcach infrastruktura rowerowa pozostawia wiele do życzenia – jeśli już istnieje, to nie spełnia żadnych standardów, a poruszanie się po niej nie jest ani wygodne, ani bezpieczne. Nawet nowe inwestycje nie są projektowane z myślą o rowerzystach – m.in. brakuje przejazdów dla rowerów, skrzyżowania trzeba przejeżdżać na kilka zmian świateł a krawężniki nie są poobniżane. Wskutek tego poruszanie się po Kielcach na rowerze nie jest atrakcyjne.

Aby to zmienić, przede wszystkim uchwalimy standardy dotyczące infrastruktury rowerowej, które będą wymuszać na projektantach, by tworzona infrastruktura rowerowa była wygodna i bezpieczna. Takie standardy obowiązują we wszystkich miastach wojewódzkich i tam infrastruktura, która powstaje, przewyższa jakością tą w Kielcach.

Na budowę nowej i utrzymanie (odśnieżanie, czyszczenie, naprawy) istniejącej infrastruktury rowerowej będziemy przeznaczać co roku min. 10 mln zł. Budowa infrastruktury rowerowej będzie poprzedzona badaniami potrzeb komunikacyjnych mieszkańców i mieszkanek oraz konsultacjami społecznymi. Docelowo wszystkie ulice jednokierunkowe będą dostępne w obu kierunkach dla rowerzystów.

Ważnym elementem polityki rowerowej będzie jak najszybsze zlikwidowanie barier, które są największymi utrudnieniami dla rowerzystów – brak przejazdów dla rowerów, wysokie krawężniki czy długi czas oczekiwania na zielone światło.

Wprowadzimy system roweru miejskiego, który będzie uzupełnieniem komunikacji zbiorowej.

Kierowcy

W tej chwili Kielce posiadają jedynie zachodnią obwodnicę – drogę S7. Reszta ruchu tranzytowego poprowadzona jest przez centrum miasta. Miasto – zamiast planować rozbudowę obwodnicy – rozbudowuje wewnętrzny układ drogowy, czym zachęca kolejne auta do wjazdu do miasta.

Przede wszystkim chcemy zmienić aktualną politykę transportową miasta – zamiast niekończącej się rozbudowy kolejnych arterii postawimy na zrównoważony transport. Będziemy robić wszystko, by nie dopuścić do realizacji szkodliwego pomysłu przebiegu drogi S74 przez środek miasta. We współpracy z sąsiednimi gminami podejmiemy kroki ku budowie pozostałej części obwodnicy, zwłaszcza wschodniej, co pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta.

Jeśli okaże się, że budowa systemu tramwajowego będzie miała sens, to wraz z nim przeanalizujemy budowę prawdziwych parkingów P+R. Będziemy dążyć do zwiększenia obszaru objętego płatną strefą parkowania, co zwiększy dostępność miejsc parkingowych.

Regionalny transport zbiorowy

Znaczna większość dojazdów do i z Kielc odbywa się samochodami oraz małymi busikami. Kolej w województwie świętokrzyskim i w Kielcach jest w zapaści – zarówno pod względem siatki połączeń jak i stanu infrastruktury. Okolice dworca kolejowego są zaniedbane – wskutek tego linia kolejowa zamiast scalać miasto – dzieli je. Również leżący obok dworzec autobusowy jest w złym stanie technicznym, a ponadto postój przewoźników autobusowych odbywa się w kilku różnych miejscach, co jest dodatkowym utrudnieniem dla pasażerów.

Będziemy dążyć do zwiększenia znaczenia Kielc na mapie linii kolejowych – zamierzamy domagać się rewitalizacji linii nr 8, która jest głównym łącznikiem Kielc z Krakowem i Warszawą oraz przywrócenia połączeń do Buska-Zdroju. Doprowadzimy do prawdziwej rewitalizacji dworca kolejowego i jego okolicy, która sprawi, że to miejsce odżyje, a zachodnia część miasta przestanie być odcięta od centrum. Dla zwiększenia dostępności dworca PKP zbudujemy tunel tylko dla osób niezmotoryzowanych, który będzie łączył ulicę Czarnowską z ulicą Piekoszowską. Przywrócimy dworzec PKS do stanu świetności, zintegrujemy go z dworcem kolejowym i zobowiążemy wszystkich przewoźników do zatrzymywania się w nowym centrum komunikacyjnym.

Lotnisko

Prezydent Kielc od dziewięciu lat bezskutecznie próbuje wybudować lotnisko w Obicach, które nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Przez te lata z budżetu miasta wydano ponad 30 mln złotych, a nie uzyskano nawet decyzji środowiskowej.

Skończymy z tym pomysłem – zrezygnujemy z budowy portu lotniczego w Obicach, a wszystkie wykupione grunty zwrócimy poprzednim właścicielom, odzyskując wypłacone im odszkodowania. Zamiast tego zapewnimy dobry dojazd komunikacją zbiorową do najbliższych lotnisk w Katowicach, w Krakowie i w Radomiu. Rozważymy zaangażowanie kapitałowe miasta Kielce w port lotniczy w Radomiu, w takiej formule, jak okoliczne miasta partycypują w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice, aby mieć wpływ na rozwój tego lotniska.

Zadbamy o dobry stan i rozwój lotniska w Masłowie, także po to, by mogło służyć aeroklubowi.

Urbanistyka

Prawem i obowiązkiem samorządu terytorialnego jest dbanie o jakość przestrzeni miejskiej i zarządzanie sposobami jej wykorzystania. Aktualnie w Kielcach w kwestiach tych panuje chaos, który trzeba uporządkować.

Zieleń

Kiedyś Kielce słynęły z tego, że były miastem pełnym zieleni. Niestety od kilkunastu lat zieleń jest wycinana i nie są wykonywane wystarczające nasadzenia kompensacyjne. Przy realizacji nowych inwestycji nie dba się o zieleń, dochodzi nawet do takich patologii, jak usuwanie ochrony pomników przyrody tylko po to, by ukończyć źle zaplanowane budowy.

Sprawimy by Kielce znów stały się zielone. Już podczas projektowania inwestycji będziemy brać pod uwagę zagospodarowanie zieleni – zarówno tej istniejącej, którą będziemy starać się zachować w maksymalnym zakresie, jak i nowej, by w jej lokalizowaniu nie przeszkadzały tworzone instalacje podziemne.

Zapewnimy mieszkańcom i mieszkankom dostęp do przyjaznej i dobrze zaprojektowanej przestrzeni zielonej – w pobliżu miejsca zamieszkania i pracy, a nie tylko na obrzeżach miasta. Zamiast martwych betonowych placów tworzyć będziemy przestrzenie zielone. Zadbamy, by w Kielcach pojawiło się więcej zielonych alei.

Będziemy dbać o utrzymanie istniejącej zieleni w należytym stanie przez częste koszenie, urządzanie kwietników, rozsądne przycinanie roślinności i dobre wykorzystanie donic.

Zinwentaryzujemy drzewa w Kielcach przy użyciu miejskiego geoportalu i będziemy je monitorować, by ograniczyć dzikie wycinki.

Zagospodarowanie przestrzenne

W chwili obecnej miasto nie radzi sobie z zagospodarowaniem przestrzennym. Wiele obszarów rozwija się w sposób chaotyczny, jest zbyt mało miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a miasto nie korzysta z dostępnych narzędzi by kształtować tworzone inwestycje.

Zapewnimy większe pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego, tworzonymi przy udziale mieszkańców i mieszkanek oraz zapewniającymi efektywne wykorzystanie przestrzeni, sprzyjające rozwojowi komunikacji zbiorowej, bez tworzenia monokultur – obszarów o pojedynczym wykorzystaniu, które są wymarłe poza godzinami pracy.

Ograniczymy grodzenie przestrzeni miejskiej, by zapobiec gettoizacji a zwiększyć różnorodność. Zadbamy o to, by na każdym osiedlu znalazło się miejsce dla szkoły, przedszkola i różnorodnych usług, co pozwoli mieszkańcom zaspokajać swoje potrzeby bez konieczności używania samochodu.

Będziemy promować tworzenie nowej gęstej zabudowy w śródmieściu, która pozwala na tworzenie usług przeznaczonych dla niezmotoryzowanych. Dzięki zabudowie pierzejowej ulice w centralnej części Kielc nabiorą wielkomiejskiego charakteru.

Przez planowanie przestrzenne będziemy wspierać rozwój usług lokalnych, a starać się ograniczyć powstawanie sklepów wielkopowierzchniowych i dużych centrów handlowych.

Estetyka

Przestrzeń publiczna w Kielcach jest zaśmiecona reklamami zewnętrznymi. Mimo istniejących narzędzi administracja miasta nic nie robi by ten problem ograniczyć.

Będziemy korzystać z rozwiązań zapewnianych przez ustawę krajobrazową oraz przepisy o ochronie zabytków. Ograniczenie i uporządkowanie reklam na budynkach pozwoli mieszkańcom i mieszkankom cieszyć się estetyczną przestrzenią Kielc, a przedsiębiorcom pozwoli konkurować na jakość usług, a nie na to, kto powiesi więcej jaskrawych płacht reklamowych.

Ujednolicimy system informacji przestrzennej w Kielcach, by był on estetyczny, przejrzysty i funkcjonalny. Rozważymy wprowadzenie jednolitego systemu oznaczeń numeracji budynków i nazw ulic, na wzór Warszawy i Łodzi.

Budownictwo

W Kielcach brakuje terenów dostępnych pod duże inwestycje i budownictwo wielorodzinne. Decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane są z dużym opóźnieniem, a o formach zabudowy decydują urzędnicy, często działający pod dyktando inwestorów, wydający uznaniowo decyzje o warunkach zabudowy.

Kielce potrzebują wizji rozwoju zabudowy, skończymy z chaotycznymi budowami realizowanymi na podstawie warunków zabudowy, gdyż obejmiemy znaczące części miasta planami miejscowymi. Przy planowaniu zabudowy kierować się będziemy dostępnością komunikacji zbiorowej i będziemy starali się tworzyć zwartą zabudowę a ograniczać rozlewanie się miasta. Zapewnimy miejsca na budowę obiektów wielorodzinnych, które generują rozwój tradycyjnej tkanki miejskiej, a nie niekończących się suburbiów.

Spowodujemy, że inwestorzy wznoszący obiekty generujące duży ruch będą partycypować w kosztach budowy infrastruktury do jego obsługi, w szczególności infrastruktury dla komunikacji zbiorowej.

Zobacz w wersji PDF